Bildspel 3


Texor Group Metodik

Bakgrund

Vi har under åren anpassat vår produktion och stödfunktioner till de högt ställda krav som Biotech och läkemedelsindustrin ställer på sina leverantörer av insatsvaror och produktionssystem. Vi tar ett helhetsansvar gentemot våra kunder. Vi har full kontroll och spårbarhet av allt material som vi själva bearbetar samt av insatsmaterial och alla övriga ingående komponenter.

Vi genomför löpande kvalitetstester, kontrollmätning, provtagningar m.m. i produktionsprocessen i syfte att tidigt upptäcka eventuella fel och minimera eventuella brister i ett senare skede i förädlingskedjan.

I varje leverans ingår komplett dokumentation och nödvändiga certifikat avseende ursprung, batch, material, kvalitetstester på svetsfogar, FAT m.m. samt de individuella tester som respektive kund önskar få utförd.

Formgivning

Vi har arbetat med tillverkning av komplexa produkter och system i rostfritt stål i mer än 30 år. Vår specialitet är tillverkning av kromatografi kolonner som vi tillverkat i mer än 15 år. Vi påstår att den kompetens och kunskap som vi byggt upp avseende tillverkning av kromatografi kolonner är unik i världen. Vi vet att varje kund har sina speciella önskemål om utseende, utformning och tekniska lösningar i sina produkter och system. Men, baserad på den samlade erfarenhet vi har vill vi dela med oss av vår kompetens i syfte att vi gemensamt, sett ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, skall kunna optimera tillverkningen av avancerad produktionsutrustning och komplexa system.

Därför är det ett starkt önskemål från vår sida, att vi tidigt blir involverade i kundens designarbete i syfte att korta tiden i utvecklings- och konstruktionsarbetet och spara pengar.

Konstruktion

Texor Group har genom Zetterströms Rostfria egen konstruktionskapacitet och kompetens. Konstruktionsavdelningen på Zetterströms har mer än 20 års erfarenhet av konstruktion av tankar, tryckkärl, skiddar, WFI-system m.m.

Produktionsanpassning

Vår erfarenhet av skärande bearbetning och svetsarbete i rostfritt stål samt montering, av kolonner i komplexa utföranden, har gett oss en mycket god kunskap om olika konstruktionslösningar. Vi kan tillföra produktionsanpassade konstruktionslösningar utan att ”peta” i den grundläggande konstruktionen. Vår kreativitet baseras på alla år av problemlösning och nytänkande som genomsyrat hela organisationen, inte minst vid tillverkning av kolonner och komplexa system.

Därför är det även här, ett starkt önskemål från vår sida, att vi tidigt blir involverade i design- och konstruktionsarbetet. Härigenom kan vi gemensamt vinna tid i konstruktionsarbetet och implementera optimala konstruktionslösningar med hänsyn tagen till produktionsprocessen. Kunden erhåller därmed en produkt som är kostnadseffektivt konstruerad utifrån såväl produktion och montering som materialåtgång.

Dokumentation

Som den naturligaste sak i världen, ingår all nödvändig och lagstadgad dokumentation, testresultat, certifikat m.m. i pappersform, på CD-skiva eller i elektronisk form.